Tilføjet den 1 september 2016 | 10:04Årsplan for uddannelsesvejledning 18/19

 

Afgangsbeviser 9. klasse

Til skolestart skal eleverne medbringe kopier af deres afgangsbevis fra 9. klasse, som afleveres til deres familiegruppelærer. Karaktererne fra beviset skal tastes ind i optagelse.dk, og bruges desuden som udgangspunkt for det faglige arbejde med eleverne.

 

Sygeprøver

Mangler elever en 9. klasse prøve pga. sygdom eller udeblivelse er det vigtigt at eleverne bliver tilmeldt sygeprøver. 9. klasse er adgangsgivende til en ungdomsuddannelse og derfor er det vigtigt at de har et fuldt 9. klasses bevis!

 

Støttebehov

Det er vigtigt at vi hurtigt får et overblik over de elever som har et støttebehov. Derfor er det vigtigt at elev og forældre kontakter TSE med disse informationer. Det er især behov for it-rygsæk, it-kompenserende programmer eller hvis de tidligere har modtaget støtte-undervisning – som er vigtigt at få afklaret. Nogle elever har også fået ekstra tid til prøver i 9. klasse og dette vil vi også rigtig gerne vide.

Tests og udtalelser fra læsekonsulenter eller PPR som dokumenterer særlige behov modtager vi rigtig gerne. 

 

September

 

Vejledning i grupper

I starten af september samler jeg eleverne i grupper og de får en fælles orientering om årsplanen for vejledningen på Tølløse Slot. Her orienteres også om de forskellige ungdomsuddannelser. Eleverne angiver hvad de skal efter efterskoleopholdet og de angiver deres brobygningsønsker til den obligatoriske brobygning i 10. klasse som for vores vedkommende ligger i uge 48.

 

Individuel vejledning

Efter gruppevejledning og orientering lægges vægten af individuel vejledning på de elever som ikke er afklarede om hvad de skal efter efterskoleopholdet. Samt de elever hvor karakterer/studiedisciplin og uddannelsesønske kan være en udfordring.


Onsdag d. 19. September – elevsamtaler

Eleverne samtaler individuelt med familiegruppelæreren om trivsel på efterskolen, mål for efterskoleopholdet og hvad de skal efter efterskolen.

Familiegruppelærerne har modtaget oplysninger fra uddannelsesvejlederen om elevernes uddannelsesplaner, og dermed er familiegruppelæreren også tæt på elevernes videre uddannelsesplaner og en vigtig medspiller i vejledningsprocessen. 

 

Fredag d. 28. september – frist for tilmelding til brobygning

I uge 48 skal alle elever i obligatorisk brobygning til to ungdomsuddannelser. D. 27 september er sidste frist for tilmelding til brobygning. Tilmelding til brobygning foregår på: brobygning.unoung.dk

Eleverne logger på med deres UNI-login.

 

Lørdag d. 29. september – forældresamtaler

Her er der samtaler ml. elev, forældre og familiegruppelærer, hvor der samtales om elevernes trivsel, deres mål med efterskoleopholdet samt hvad eleven skal efter 10. klasse. Her orienterer uddannelsesvejlederen om vejledningsåret på Tølløse Slot. Der orienteres om ungdomsuddannelserne og optagelsesprocedurerne til ungdomsuddannelserne. Her kortlægges rollefordelingen ml. elev, forældre, efterskole og vejleder til søgning af ungdomsuddannelse. Der orienteres også om brobygningen i uge 48.

 


Oktober/November/December

 

Mandag d. 8. oktober – faglig tilbagemelding

Den faglige tilbagemelding gives i forhold til uddannelsesvalg.

 

Uge 48 – (mandag d. 26. november – fredag d. 30. november)

Obligatorisk brobygning for 10. klasse. Alle elever i 10. klasse (også dem som er på efterskole) skal i brobygning (2+3 dage) i 2 forskellige ungdomsuddannelser. Eleverne brobygger til ungdomsuddannelser i vores nærområde og køres ud og tilbage i busser.

 

Åbent hus arrangementer på ungdomsuddannelserne

Fra midten af november måned starter ungdomsuddannelserne med deres åbent hus/orienteringsmøder/besøgsdage. Skulle vores elever have behov for at besøge erhvervsuddannelsescentre eller gymnasier, så er det i dette regi det foregår. Eleverne melder selv til, gerne sammen med deres forældre, og de får fri fra efterskolen til evt. besøg, forudsat at de er retur på efterskolen snarest muligt.

 

Mandag d. 26. november - parathedsvurderinger

på denne dato mødes klasseteams for dansk, engelsk og matematik. Her laver lærergruppen parathedsvurderinger på eleverne til deres uddannelsesvalg. I parathedsvurderingen indgår faglige, personlige og sociale forudsætninger for at påbegynde den ønskede ungdomsuddannelse.

 

1. december

Tilmelding til 10. klasses prøverne juni 2019. 1. december er også datoen hvor alle ungdomsuddannelserne skal have lagt deres tilbud ud, f.eks. gymnasiernes studieretninger etc.

 

Fredag d. 14. december – terminsprøvekarakterer  og standpunktskarakterer til www.optagelse.dk

Her afleverer lærerne parathedsvurderinger på elever og her afgives standpunktskaraktererne til www.optagelse.dk , som dermed er de karakterer der lægges ind i elevernes digitale ansøgning til ungdomsuddannelse.

 

19. december

Eleverne modtager karakterblade med deres terminsprøvekarakterer, standpunktskarakterer til www.optagelse.dk samt parathedsvurdering til ønskede ungdomsuddannelse.

Juleferien er en god anledning til at forældre og elever i samarbejde får udarbejdet en uddannelsesplan, hvis ikke den allerede er lavet. Uddannelsesplanen skal sættes ind i www.optagelse.dk. Man må selvfølgelig også gerne lave uddannelsesplanen før. Forældrene skal godkende uddannelsesplanen hvorfor jeg foreslår at I laver den sammen her.

 

Januar

 

Åbent hus arrangementer

Husk at holde øje med ungdomsuddannelses-stedernes hjemmesider for åbent hus arrangementer – husk I er på ski i uge 6. Tilmelding til besøgsdage og åbent hus arrangementer er elev + forældre opgave.

Evt. fri fra efterskole til åbent hus aftales med familiegruppelæreren.

 

Torsdag d. 10. januar – forældre/elev – efterskole samtaler

Her afholdes samtaler ml. elev, forældre og familiegruppelæreren. Elevernes standpunkter og parathedsvurderinger evalueres.

Samme aften orienterer efterskolevejlederen om deadlines og procedurer i forbindelse med søgning af ungdomsuddannelser. Her orienteres også om internetportalen www.optagelse.dk hvor eleverne i samarbejde med deres forældre skal søge elevens ungdomsuddannelse. (Meget væsentligt at komme til som forældre).

Forældre skal have Nem-id for at kunne søge elevens ungdomsuddannelser.

 

1. marts

Her skal ansøgningen til ungdomsuddannelse være sendt!

Det er forældrenes ansvar at ansøgningen bliver sendt. Er ansøgningen ikke sendt til tiden har man ikke retskrav på at blive optaget!

 

HUSK – DET ER FORÆLDRENE SOM SENDER ANSØGNINGEN !

 

Elever som bliver vurderet ”ikke parat” bliver sendt videre til hjemkommunens UU-center til ny vurdering. Der indkaldes til evt. optagelsesprøver i løbet af marts/april.

 

 

1. juni

Frist for hvornår ungdomsuddannelserne skal melde tilbage til de unge om optag.

 

 

Info/vejledning

Døren til mit kontor står altid åben og eleverne er altid velkomne til at søge information eller vejledning hos mig. I forældre er også velkomne til at kontakte mig på mail: el(at)slottet.dk

 

Jeg skal nok skrive ud til jer forældre og orientere eleverne når der sker noget væsentligt på området.

 

Links:

 

www.optagelse.dk

 

www.ug.dk  - er statens uddannelsesportal, hvor rigtig mange oplysninger kan findes om hele uddannelsesbilledet.

 

www.brobygning.unoung.dk  - her søger eleverne deres brobygning

 

Evejledning.dk – her kan også søges vejledning til uddannelse – dette kan foregå via: chat, tlf./sms, mail, facebook.

 

Med ønsker om et godt efterskoleår på Tølløse Slots Efterskole og videre uddannelse derefter.

 

Erland Lorenzen

Viceforstander og vejleder                                 

Tølløse Slots Efterskole                                


 

Ring 59186100 og aftal et besøg på Slottet